Shigino

From Save the Past
Jump to: navigation, search

Lua error: Internal error: The interpreter exited with status 0.

Shigino is a character in The 25th Ward: The Silver Case. He is the main antagonist of the Matchmaker storyline, and the current de facto leader of the Okiai Syndicate.

Appearance and Personality[edit]

History[edit]

The 25th Ward[edit]

(To be added...)

Gallery[edit]

The 25th Ward characters
Protagonists Uehara · Akira · Shinkai Tsuki · Yotaro Osato · Tokio Morishima · Yuki Shimohira
25W HC Unit Hatoba · Mokutaro Shiroyabu · Shinko Kuroyanagi · Sakaki · Aoyama · Akama · Hirooka
24W HC Unit Sakura Natsume · Sumio Kodai · Tetsugoro Kusabi · Yoshimitsu Koshimizu · Chiruko Takahashi
RA Bureau Tetsuo Kiryu · Ichigaya · Nango · Mitsumoto · Yabukawa · Sasatani
Postal Federation Yasushi Kamijo · Kamoguchi · Maejima · Iijima and Sakashita
Okiai Syndicate Shigino · Ishiki · Mitsuki Haijima · Taka · Yuji · Okiai hitmen
Important characters Kosuke Kurumizawa · Michiru Kosaka · Miru Yuzuki · Meru Yuzuki · Milu Yuzuki · Slash · Kamui Uehara
Correctness Kinshiro Nakane · Kenichiro Mikoshiba · Takahashi · Machiko · Alice · Kira · Ken · Joker
Matchmaker Judah Law · Tomiko Ozuya · Tomoya Shonai · Yasushi Engawa · Junji Isoguchi
Placebo Kipple · Shuji Yagisawa · Scarlet Cat · Gentleman · Red Lady · Ayame Shimohira · Kaiji Enzawa · Kei Nanami · Rina · Hiiragi · Zombie woman
Minor civilians Akihiko Ishizuka · Fukamachi · Okamoto · Clerk · Doorman · Patrick