Slash

From Save the Past
Jump to: navigation, search

Lua error: Internal error: The interpreter exited with status 0.


WIP FOR THIS ENTIRE PAGE


Appearance and Personality[edit]

History[edit]

The Silver Case[edit]

The 25th Ward[edit]

Trivia[edit]

Gallery[edit]

The Silver Case characters
Protagonists Akira · Tokio Morishima
Heinous Crimes Unit Sumio Kodai · Tetsugoro Kusabi · Chizuru Hachisuka · Kiyoshi Morikawa · Morichika Nakategawa · Shinji Kotobuki · Sakura Natsume · Kenta Mikoshiba · Riley Kawabata
Other agents Daigo Natsume · Kenichi Sakamoto · Haruhiko Inomata · Ryu Munakata · Mokutaro Shiroyabu
Antagonists Kamui Uehara (Format Kamui, Kamui Fujiwara) · Ayame Shimohira · The Bat
Lunatics Ryo Kazan · Kyoko Kazan · Rumi Toba
Decoyman Yuriko Sonoda · Dr. Tachibana · Yuka Kawai · Kei Nanami · Kamui's Children
Spectrum Koichi Sugita · Hikaru Kobayashi · Kenichi Hiruma · Mizoguchi · Typhoon residents · Koichi's classmates
Parade Daikichi Sakaguchi · Michiru Kosaka · Hanao Hiseki · Fuyuki · Chairman Yukimura · Riru Yukimura
Kamuidrome Tomonori Furuya · Nakama · Sayaka Baian · Missing girl
Lifecut Takeshi Kinjo · TRUMP · Nezu
Placebo Red · Erika Yukawa · S. Inohana · Bartender · Mulholland lady · Slash · Yuu · Uminosuke Hachisuka · Catherine
Administrators Kaoru Hachisuka · Sundance Shot · Daizaburo Kai · Marionette Mother
Face Minato Sawaguchi · Chinami Otomo · Kana Makino
The 25th Ward characters
Protagonists Uehara · Akira · Shinkai Tsuki · Yotaro Osato · Tokio Morishima · Yuki Shimohira
25W HC Unit Hatoba · Mokutaro Shiroyabu · Shinko Kuroyanagi · Sakaki · Aoyama · Akama · Hirooka
24W HC Unit Sakura Natsume · Sumio Kodai · Tetsugoro Kusabi · Yoshimitsu Koshimizu · Chiruko Takahashi
RA Bureau Tetsuo Kiryu · Ichigaya · Nango · Mitsumoto · Yabukawa · Sasatani
Postal Federation Yasushi Kamijo · Kamoguchi · Maejima · Iijima and Sakashita
Okiai Syndicate Shigino · Ishiki · Mitsuki Haijima · Taka · Yuji · Okiai hitmen
Important characters Kosuke Kurumizawa · Michiru Kosaka · Miru Yuzuki · Meru Yuzuki · Milu Yuzuki · Slash · Kamui Uehara
Correctness Kinshiro Nakane · Kenichiro Mikoshiba · Takahashi · Machiko · Alice · Kira · Ken · Joker
Matchmaker Judah Law · Tomiko Ozuya · Tomoya Shonai · Yasushi Engawa · Junji Isoguchi
Placebo Kipple · Shuji Yagisawa · Scarlet Cat · Gentleman · Red Lady · Ayame Shimohira · Kaiji Enzawa · Kei Nanami · Rina · Hiiragi · Zombie woman
Minor civilians Akihiko Ishizuka · Fukamachi · Okamoto · Clerk · Doorman · Patrick